Algemene Voorwaarden

Wat goed dat je even de tijd neemt om mijn algemene voorwaarden door te lezen. Zo verkleinen we de kans op misverstanden. Heb je een vraag of opmerking over deze algemene voorwaarden? Stuur dan een e-mail naar
sayhi@shareyourvibes.nl.

1 – Nog even kennismaken

VIBES Coworkingspot & Business School is gevestigd in het mooie Noordwijk (vlakbij het strand!), aan het Kloosterplein 22 (2201 KG) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28080133.

Mailen: sayhi@shareyourvibes.nl
Een whatsappje is toch vaak sneller: 06 48232653

2 – Leeswijzer

Ik heb mijn best gedaan om mijn algemene voorwaarden zo overzichtelijk mogelijk te houden. Sommige woorden komen in deze voorwaarden een speciale betekenis toe. In deze leeswijzer kan je terugvinden wat deze woorden precies betekenen:

● Ik, mij(n): de eenmanszaak VIBES Coworkingspot & Business School, gebruiker van deze algemene voorwaarden;
● Jij, je, jou(w): de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie ik een overeenkomst sluit of wens te sluiten, die geen consument is (de professionele opdrachtgever dus), wederpartij van deze algemene voorwaarden;
● Schriftelijk: communicatie via de post, e-mail of app (een whatsapp of DM via Instagram bijvoorbeeld);
● Strippenkaart: een (elektronisch) tegoed aan strippen. Jij kan met deze strippen betalen voor het gebruik van een flexplek;
● Website: www.shareyourvibes.nl;
● Wij, we, ons: jij en ik.

3 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Mijn algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die jij met mij sluit, abonnementen (en verlengingen hiervan), op mijn aanbod en op alle (overige) werkzaamheden die ik voor jou verricht. Deze algemene voorwaarden zien echter niet op workations. Hiervoor stel ik aparte voorwaarden beschikbaar.

2. Soms komt het voor dat we samen besluiten om het net allemaal wat anders te
doen. Daarbij willen we dan afspraken maken die afwijken van deze voorwaarden.
Deze afspraken zijn alleen geldig als ze zwart op wit (schriftelijk dus) door ons zijn
vastgelegd. Zo weten we allebei waar we aan toe zijn.

3. Hanteer je ook zelf algemene voorwaarden? Wees je er dan van bewust dat
jouw algemene voorwaarden niet van toepassing zijn en door mij uitdrukkelijk van
de hand worden gewezen. We gaan dus samenwerken onder mijn voorwaarden.

4 – Wijzigen van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Ik zal, in het geval van een significante wijziging, de wijzigingen of aanvullingen ten minste 14 dagen voor inwerkingtreding aankondigen per e-mail. De gewijzigde voorwaarden worden bovendien op de website geplaatst.

5 – Aanbod en totstandkoming overeenkomst

1. Het aanbod is vrijblijvend, tenzij ik een termijn van aanvaarding heb benoemt in het aanbod.

2. De overeenkomst komt tot stand nadat je een bestelling hebt geplaatst, of wanneer jij op een andere manier akkoord bent gegaan met mijn aanbod, of wanneer ik uit jouw gedrag redelijkerwijze heb mogen afleiden dat je akkoord bent gegaan met mijn aanbod.

3. Ik heb altijd het recht om een aanmelding voor de business school of de co-workingspot, te weigeren. Eventuele reeds betaalde bedragen zullen dan worden gerestitueerd.

4. Prijzen in het aanbod zijn exclusief BTW.

5. Staat er een duidelijke fout (‘een kennelijke vergissing of verschrijving’) in mijn aanbod? Dan ben ik niet aan deze fout gebonden.

6. Jij moet alle informatie verstrekken die ik redelijkerwijs nodig heb om een offerte te kunnen opstellen of een gepast aanbod te kunnen doen. Ik behoud mij het recht voor om de opgegeven vergoeding en termijnen aan te passen, indien achteraf blijkt dat de offerte en / of het aanbod gebaseerd is op onjuiste of onvolledige informatie.

6 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Er zijn een aantal gratis parkeerplekken tegenover VIBES. Deze kunnen bezet zijn. Daar heb ik helaas geen invloed op.

2. Ik heb het recht om onze overeenkomst te allen tijde te wijzigen of op te zeggen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling vereist is.

3. Je kunt eenmalig een proefmaand draaien bij VIBES. Een proefmaand houdt in dat je, na betaling van het gekozen pakket, voor één maand gebruik kunt maken van de faciliteiten van VIBES die binnen het gekozen pakket vallen, zonder een abonnement te hoeven aangaan. Na afloop van de proefmaand ontvang je een aanbod van mij.

4. Jij aanvaardt dat VIBES niet kan garanderen dat de ter beschikking gestelde audiovisuele apparatuur (zoals een beamer) dan wel Wifi-verbindingen steeds volledig en adequaat werken. VIBES is niet aansprakelijk voor het niet of niet adequaat werken van deze ter beschikking gestelde apparatuur en / of de Wifi- verbinding.

5. Het is niet toegestaan om VIBES als post/vestigingsadres te gebruiken, zonder mijn voorafgaande toestemming.

6. Mocht je een keer een bezoeker meenemen, dan zorg je ervoor dat deze bezoeker zich houdt aan de algemene voorwaarden van VIBES. Jij bent verantwoordelijk voor (de gedragingen van) de bezoeker.

7. Tijdens vakanties en feestdagen kan VIBES gesloten worden.

8. Ik mag derden inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst. Artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op de opdracht. Artikel 6:76 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

9. Ik neem voor de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op mij, tenzij ik uitdrukkelijk een resultaat heb toegezegd en dit resultaat met voldoende bepaaldheid is omschreven.

10. Het is niet toegestaan om de rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst aan een derde over te dragen, tenzij ik hiervoor mijn toestemming heb gegeven of in deze algemene voorwaarden iets anders is bepaald.

7 – OWN it!

1. In een afgeschermde omgeving kan je de cursus video’s bekijken. Zorg ervoor dat je beschikt over de juiste software om de video’s te kunnen bekijken. Je hebt toegang tot de online cursus video’s voor de duur van het programma.

2. Ik verwacht dat jij je actief inzet, zodat je zo veel mogelijk uit het programma kunt halen. Ik ben niet verantwoordelijk voor het behalen van een bepaald resultaat.

3. Voor het OWN it! programma dien je een aanbetaling te voldoen. Deze aanbetaling is niet restitueerbaar. Het volledige bedrag voor het programma dient voor aanvang van het programma door mij te zijn ontvangen.

4. Je kunt het programma annuleren tot het moment dat het programma van start gaat. De aanbetaling is echter, zoals gezegd, niet restitueerbaar. Nadat het programma is gestart, kun je de overeenkomst niet meer annuleren.

5. Je hebt 6 maanden lang 1 keer per week toegang tot de co-working spot van VIBES. Een coworking dag kun je, mits het valt binnen deze 6 maanden, meenemen naar een andere week.

6. De coachings-calls vinden online plaats. Je kunt een call één keer verzetten wanneer je hiervoor een goede reden hebt. Laat dit uiterlijk 24 uur van tevoren weten.

7. Je hebt maximaal één jaar toegang tot de besloten Facebook community, indien dit onderdeel uitmaakt van jouw OWN it! programma.

8. Ik mag de inhoud van het programma te allen tijde wijzigen en / of aanvullen. Een wijziging of aanvulling geeft jou geen recht op restitutie of schadevergoeding, tenzij het een heel ingrijpende wijziging betreft. Ik kan ervoor kiezen om de online instructievideo’s tijdelijk buiten gebruik te stellen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het plegen van onderhoud.

9. Het is niet toegestaan om je door een ander te laten vervangen.

8 – Strippenkaart

1. Een strippenkaart bestaat uit 10 strippen. Een strippenkaart is geldig op het moment dat ik de verschuldigde betaling heb ontvangen. Elke strip geeft recht op één dag toegang tot een flexplek. Je kunt een strip ook over twee halve dagen verdelen (elk van vier uur).

2. De strippenkaart is 12 maanden geldig vanaf de datum van aankoop.

3. Restitutie (van niet gebruikte strippen) is niet mogelijk.

9 – Samenwerkingsdagen

1. Tickets zijn niet restitueerbaar. Je kunt jouw ticket voor een samenwerkingsdag wel overdragen aan een ander.

10 – Locatie huren

1. De locatie van VIBES is geschikt voor maximaal 24 deelnemers voor vergaderingen, en maximaal 40 personen voor borrels. Bij (geconstateerde) overschrijding zal VIBES de overeenkomst per direct beëindigen. Je hebt in zo’n geval geen recht op restitutie van het door jou betaalde bedrag.

2. Wil je de catering door VIBES laten verzorgen? Dan doen we dit graag. De prijs voor cateringdiensen is niet inbegrepen in het tarief om de locatie te huren en zal afzonderlijk op de factuur worden vermeld.

3. Je dient de locatie van VIBES op het afgesproken tijdstip te verlaten. Een kleine overschrijding van 15 minuten zie ik door de vingers, maar hierna zullen kosten in rekening worden gebracht.

4. Voor het huren van de locatie van VIBES gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

● Annulering tot 3 weken voor aanvang van de (eerste) dag waarop je de locatie huurt, is kosteloos.
● Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de (eerste) dag waarop je de locatie huurt, wordt 40% van de huurkosten in rekening gebracht.
● Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de (eerste) dag waarop je de locatie huurt, wordt 50% van de huurkosten in rekening gebracht.
● Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van de (eerste) dag waarop je de locatie huurt, wordt 75% van de huurkosten in rekening gebracht.

Annulering binnen 24 uur of een no show betekent dat je 100% van de huurkosten dient te betalen.

5. Voor de catering ben ik afhankelijk van andere partijen. Daarom dien je de volledige cateringkosten te voldoen, wanneer je de overeenkomst annuleert.

6. Stuur een e-mail naar sayhi@shareyourvibes.nl wanneer je wilt annuleren.

7. Op de website staan de faciliteiten vermeld. Mocht je extra faciliteiten nodig hebben, laat het mij dan even weten.

8. De locatie mag niet voor een ander doel worden gebruikt, dan vooraf door jou is aangegeven.

11 – Intellectueel eigendom

1. Het intellectueel eigendom (auteursrecht, modelrecht, merkenrecht, enzovoorts) op de door VIBES gebruikte en ontwikkelde designs, teksten, werkboeken, video’s, cursusmateriaal, en andere creaties, ligt bij VIBES of haar licentiegevers. Jij mag deze materialen alleen gebruiken voor persoonlijke (en dus niet-commerciële) doeleinden. Zonder voorafgaande toestemming van mij, mag dergelijk materiaal niet openbaar worden gemaakt, worden gereproduceerd of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld.

12 – Algemene huisregels

1. Ik verwacht dat je netjes en zorgvuldig met de ruimte(s) van VIBES omgaat en mijn aanwijzingen opvolgt. Veroorzaak geen overlast en houdt rekening met andere members (lange telefoongesprekken voer je dus buiten het pand).

2. Er geldt een rookverbod in het hele pand van VIBES en drugsgebruik is niet toegestaan.

3. Huisdieren zijn niet toegestaan.

4. Je dient altijd jouw spullen netjes op te ruimen en ervoor te zorgen dat je de ruimte(s) van VIBES in dezelfde staat achterlaat.

5. Huur je de hele locatie? Dan dien je ervoor te zorgen dat eventuele deelnemers aan jouw event, workshop, borrel, enzovoorts, deze huisregels ook naleven. Jij bent hiervoor verantwoordelijk.

6. Je mag geen spullen verplaatsen zonder mijn toestemming.

7. Verlaat jij als laatste persoon het pand? Zorg er dan voor dat alle lichten uit zijn en de vaatwasser is aangezet.

8. Het is niet toegestaan om door members gedeelde ideeën en / of informatie zonder toestemming vast te leggen, te delen en / of te verspreiden en / of zonder toestemming op beeld vast te leggen.

13 – Prijs en betalen

1. Ik heb het recht om de tarieven van VIBES te wijzigen. Dit zal ik tijdig communiceren via e-mail. Ben je een member bij VIBES en kun jij je niet vinden in een prijswijziging? Dan staat het je vrij het lidmaatschap te beëindigen per de datum dat de gewijzigde prijzen van toepassing zijn.

2. Op de webshop staat omschreven hoe en via welke betaalwijzen jij kan betalen. Betaal je op deze website met iDEAL? Dan verloopt de betaling via de Payment Service Provider Mollie. Dit betekent dat ik noodzakelijke (persoons)gegevens, zoals betaalgegevens, deel met Mollie. Jij begrijpt en accepteert dit. Wanneer je de hele locatie afhuurt, ontvang je een (elektronische) factuur. De betalingstermijn van deze factuur bedraagt 14 dagen na de factuurdatum, maar dient altijd uiterlijk 24 uur voor aanvang van de (eerste) dag dat je de locatie huurt, te zijn voldaan.

3. Betaal je de factuur niet op tijd? Dat kan natuurlijk een keertje gebeuren. Ik stuur je eenmalig een herinnering om alsnog binnen 7 dagen de betaling te voldoen. Doe je ook niets met deze herinnering? Dan ben je, na het verstrijken van de extra betalingstermijn, automatisch in verzuim. Bovendien komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten (zoals kosten voor deurwaarders, juristen, incassobureau’s, enzovoorts) voor jouw rekening.

4. Bezwaren tegen een factuur schorten jouw betalingsverplichting niet op.

5. Betaling dient te geschieden zonder korting, opschorting of verrekening.

14 – Aansprakelijkheid

1. Mijn aansprakelijkheid voor eventuele schade geleden door jou, een bezoeker, deelnemer, gast of andere derde, als gevolg van een onrechtmatige daad, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, overmacht of anderszins, is uitgesloten (tenzij anders bepaald in deze voorwaarden). Indirecte schade (zoals reputatieschade, gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen) komt nooit voor mijn rekening. Schade ontstaan door (ingeschakelde) derden, komt tevens niet voor mijn rekening. Mocht ik aansprakelijk zijn, dan is de maximale verschuldigde vergoeding beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van VIBES wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Mocht de verzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaan tot uitkering, dan is de maximale verschuldigde vergoeding beperkt tot het (laatste) factuurbedrag, met een maximum van 1.000 euro (inclusief btw).

2. VIBES is niet aansprakelijk voor de schade die jij lijdt als gevolg van verlies, diefstal of fouten die zijn toe te wijzen aan pakketdiensten, postdiensten of andere vervoerdiensten.

3. De beperkingen van mijn aansprakelijkheid vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn zijde.

4. Iedere vordering en / of claim verjaart jegens mij binnen 12 maanden nadat de overeenkomst is beëindigd.

5. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen en / of diefstal van jouw eigendommen, of de eigendommen van eventuele deelnemers, bezoekers, gasten of door of namens jou ingeschakelde derden.

6. Veroorzaak jij, een deelnemer, bezoeker of gast, of een door of namens jou ingeschakelde derde, zelf schade, bijvoorbeeld aan het pand? Dan ben je aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan en dien je dit te vergoeden.

15 – Vrijwaring

1. Jij vrijwaart VIBES voor eventuele aanspraken van derden (waaronder uitdrukkelijk ook deelnemers, bezoekers en gasten worden begrepen) die verband houden met de uitvoering van de opdracht. Jij moet er bovendien voor zorgen dat eventuele content die jij aanlevert, geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. Jij garandeert dit en vrijwaart VIBES voor alle aanspraken van derden in dit verband. Als derden VIBES aanspreken, zal jij VIBES zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van jou in de gegeven omstandigheden verwacht mag worden.

16 – Overmacht

1. Is er sprake van overmacht? Dan hoef ik mijn verplichtingen naar jou toe niet na te komen en kan ik de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Ik ben dan niet gehouden tot het betalen van een schadevergoeding. Maar wat is overmacht nou precies? Overmacht wordt vaak ook wel force majeure genoemd en is elke omstandigheid, voorzien of niet voorzien, waarop ik geen invloed kan uitoefenen en waardoor ik mijn verplichtingen redelijkerwijs niet kan nakomen. Voorbeeld: door de corona maatregelen kan je tijdelijk geen gebruik maken de co-workingspot. Onder overmacht aan mijn zijde wordt onder meer verstaan: overmacht van toeleveranciers of de verhuurder, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van WIFI, oorlog, brand, inbraak, natuurrampen. Ik kan ervoor kiezen om een alternatief aan te bieden zolang de overmacht voortduurt (zoals een verlenging van de geldigheidsduur van een abonnement). Indien een overmachtsituatie langer dan 60 dagen duurt, heeft elk van ons de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen.

17 – Klachten

1. Heb je een klacht? Laat het mij zo snel mogelijk weten door een e-mail te sturen naar sayhi@shareyourvibes.nl. Ik waardeer het wanneer je een klacht direct meldt, zodat ik snel kan reageren. Ik reageer uiterlijk binnen 14 werkdagen op een klacht.

2. Het uiten van een klacht ontslaat je niet van jouw betalingsverplichting.

18 – Voor als we ruzie hebben…

1. Is er een conflict ontstaan? Dan gaan we eerst samen om de tafel zitten met een lekker kopje thee of koffie erbij om naar een oplossing te zoeken. Mochten we er toch niet uitkomen, dan kunnen we alsnog naar de bevoegde rechter. De rechtbank Den Haag is exclusief bevoegd om van ons conflict kennis te nemen.
2. Op onze overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

19 – Last but not least

1. Mocht de bevoegde rechter van mening zijn dat een bepaling uit deze algemene voorwaarden toch niet helemaal door de beugel kan (in juridische termen: de rechter vernietigt een bepaling of geeft aan dat deze nietig is), dan zal de rest van deze algemene voorwaarden gewoon geldig blijven.

Chat openen
💬 Hulp nodig?
Hallo! 👋🏽
Kan ik je helpen?